آپارتمان اداری رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه دوم-زيربنا 6- 2خوابه

1رهن
07136392091

01/08/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

-طبقه سوم-زيربنا 1-سن بنا 2

1رهن 5اجاره
07136307140

30/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه غربی-سن بنا 1

7رهن 6اجاره
07136392091

28/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز فر...

-طبقه دوم- 2خوابه جنوبی- ?

07136392091

27/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز چم...

-طبقه چهارم-زيربنا 1-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه -سن بنا 2

8رهن
07136307140

20/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز فر...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 8

3رهن
07136307140

19/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز عف...

-طبقه دوم-زيربنا 9- 1خوابه -سن بنا 1

3رهن 7اجاره
07136307140

19/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز فر...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 3

1رهن 6اجاره
07136307140

19/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز ست...

-زيربنا 1- 2خوابه - ?

4رهن
07136307140

21/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز فر...

-طبقه اول-زيربنا 1- 1خوابه -سن بنا 1

4رهن
07136307140

15/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قد...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 2خوابه - ?

1رهن 1اجاره
07136307140

15/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

-طبقه دوم-زيربنا 1-سن بنا 6

5رهن 6اجاره
07136307140

12/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

-طبقه سوم-زيربنا 9- 1خوابه - ?

7رهن
07136307140

10/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز ست...

-طبقه هفتم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 8

5رهن 1اجاره
07136307140

14/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز فر...

-طبقه اول-زيربنا 1جنوبی- ?

5رهن 3اجاره
07136392091

22/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مش...

-طبقه سوم-زيربنا 1

1رهن
07136392091

12/08/1397جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قد...

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه سه طبقه-نما رومی- 1خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1

4رهن
املاک راستین38479047

21/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز فر...

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه 2پارکینگدو نبش-سن بنا 1

5رهن
07136392091

20/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز فر...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4

1رهن 5اجاره
07136392091

20/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

-طبقه هفتم-زيربنا 7- 1خوابه غربی-سن بنا 6

5رهن 5اجاره
07136392091

20/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز سی...

طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 5خوابه

2رهن
املاک مهرگان07136261036

26/03/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه شرقی

2رهن
07136392091

16/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز سی...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 1خوابه جنوبی-سن بنا 1

4اجاره
کوبه07136283008

13/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز فر...

طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه

8رهن 1اجاره
Bistoon07136306600

10/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

-طبقه دوم-زيربنا 4

3رهن 3اجاره
07136307140

07/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز فر...

-طبقه سوم-زيربنا 1- ?

5رهن 3اجاره
07136307140

07/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز هم...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

3رهن
07136307140

16/07/1399جزئیات