آپارتمان رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز باهنر شم...

-طبقه چهارم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3

2رهن
املاک یکتا-38254992-38262

04/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسارگار...

-طبقه پنجم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 4

2رهن
املاک یکتا-38254992-38262

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر جن...

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4

2رهن
املاک یکتا-38254992-38262

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر شم...

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2

2رهن
املاک یکتا-38254992-38262

04/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز میدان اح...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 7

4رهن 1اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه اول-زيربنا 1-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2

2رهن 1اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 9

2رهن 5اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 9

2رهن 1اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز میدان اح...

-طبقه نهم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 2

7رهن 4اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار مد...

-طبقه اول- 2خوابه -سن بنا 4

9رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار مد...

-طبقه همکف- 2خوابه -سن بنا 1

1رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار مد...

-طبقه سوم- 1خوابه -سن بنا 3

3رهن 1اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز خلیلی

-طبقه سوم-زيربنا 2-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1

4رهن 5اجاره
کوبه07136283008

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه غربی

4رهن
کوبه07136283008

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز نارون

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1

4رهن
املاک اشکان07132292970

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز خاکشناسی...

-طبقه دوم-زيربنا 2- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله

5رهن 6اجاره
املاک اشکان07132292970

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز سروناز

-طبقه دوم-زيربنا 2- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 6

1رهن 8اجاره
املاک اشکان07132292970

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

-طبقه ششم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی-سن بنا 1

6رهن 3اجاره
املاک اشکان07132292970

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز امیرکبیر...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی-سن بنا 6

1رهن 3اجاره
املاک هفت 738300300--38212

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز اطلسی

-طبقه ششم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1

5رهن 2اجاره
املاک اشکان07132292970

03/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

-طبقه همکف-زيربنا 1- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 2

1رهن 8اجاره
املاک اشکان07132292970

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

-طبقه همکف-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 8

2رهن 3اجاره
املاک اشکان07132292970

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز 20متری ا...

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 9

1رهن
املاک یکتا-38254992-38262

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار مد...

-طبقه سوم

2رهن 1اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار مد...

-طبقه دوم- 2خوابه -سن بنا 7

1رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار مد...

-طبقه اول- 1خوابه -سن بنا 7

2رهن 7اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

3رهن
نوژان36318139

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه نهم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 2

7رهن 4اجاره
نوژان36318139

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 3خوابه سه نبش-سن بنا 7

4رهن 1اجاره
نوژان36318139

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

زيربنا 1- 2خوابه

2رهن
نوژان36318139

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 2

2رهن
نوژان36318139

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه پنجم-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1

3رهن
07136307140

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ملاصدرا

-طبقه سوم-زيربنا 2- 3خوابه شمالی-سن بنا 1

4رهن 5اجاره
07136307140

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 1- 2خوابه

2رهن
07136307140

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه سه نبش-سن بنا 1

3رهن
07136307140

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه دوم-زيربنا 8- 1خوابه جنوبی-سن بنا 1

2رهن
07136307140

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 8

3رهن
07136307140

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصردشت

-طبقه دوم-زيربنا 2- 3خوابه جنوبی-سن بنا 5

6رهن
07136307140

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7

4رهن 5اجاره
07136307140

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1

2رهن 2اجاره
07136307140

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه پنجم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1

2رهن
07136307140

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز صاحب الا...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی- ?

2رهن 2اجاره
07136307140

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه چهارم-زيربنا 9- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1

1رهن 2اجاره
07136307140

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصردشت

-طبقه اول-زيربنا 2-سيستم نقشه تک واحدی- 4خوابه جنوبی-سن بنا 4

8رهن
07136307140

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه - ?

5رهن 5اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه دوم-زيربنا 2- 4خوابه -سن بنا 4

8رهن 1اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه چهارم-زيربنا 1- 3خوابه

7رهن 4اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ملاصدرا

-طبقه پنجم-زيربنا 1- 2خوابه - ?

3رهن 1اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 7

4رهن 5اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

-طبقه نخست-زيربنا 9- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 2

1رهن
املاک اشکان07132292970

01/08/1399جزئیات