آپارتمان فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز مشیر شرق...

-طبقه اول تا چهارم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از ساختمان- ?-قیمت متر مربع 1

2
املاک شهر36498534

27/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار ار...

-طبقه اول-زيربنا 5-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه شرقی-قیمت متر مربع 9

5
املاک شهر36498534

27/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تحویلی

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- ?-قیمت متر مربع 1

2
املاک شهر36498534

27/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر شم...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 8

2
املاک یکتا-38254992-38262

04/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسارگار...

-طبقه سوم-زيربنا 8-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه غربی-سن بنا 1

1
املاک یکتا-38254992-38262

04/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسارگار...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه تک واحدی-سن بنا 8

1
املاک یکتا-38254992-38262

04/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر شم...

-طبقه چهارم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3

2رهن
املاک یکتا-38254992-38262

04/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسارگار...

-طبقه پنجم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 4

2رهن
املاک یکتا-38254992-38262

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1

2
املاک یکتا-38254992-38262

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسارگار...

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 8

1
املاک یکتا-38254992-38262

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

-طبقه چهارم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی-سن بنا 4

2
املاک یکتا-38254992-38262

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسارگار...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 3

1
املاک یکتا-38254992-38262

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر جن...

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4

2رهن
املاک یکتا-38254992-38262

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر شم...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 2

1
املاک یکتا-38254992-38262

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1

2
املاک کاوش09128852818 - 0

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه

1
املاک کاوش09128852818 - 0

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه شرقی-سن بنا 3

3
املاک کاوش09128852818 - 0

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 4

3
املاک کاوش09128852818 - 0

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 4-قیمت متر مربع 2

3
املاک کاوش09128852818 - 0

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

1
املاک کاوش09128852818 - 0

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار مد...

- 2خوابه -سن بنا 1

1
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار مد...

-طبقه اول- 2خوابه -سن بنا 7

6
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار مد...

- 2خوابه -سن بنا 1

1
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار مد...

-طبقه اول- 2خوابه -سن بنا 4

9رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار مد...

-طبقه سوم

1
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار مد...

-طبقه اول- 2خوابه - ?-قیمت متر مربع 1

1
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار مد...

-طبقه همکف- 2خوابه -سن بنا 1

1رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار مد...

7
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار مد...

-طبقه سوم- 2خوابه شمالی-سن بنا 3

1
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار مد...

-طبقه دوم- 2خوابه -سن بنا 7

1
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار مد...

-طبقه دوم- 2خوابه - ?

5
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار مد...

-طبقه سوم- 2خوابه -سن بنا 2-قیمت متر مربع 9

9
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار مد...

-طبقه سومشمالی جنوبی دو کله

http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار مد...

-طبقه اول- 2خوابه - ?-قیمت متر مربع 1

1
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار مد...

-طبقه سوم- 2خوابه - ?-قیمت متر مربع 1

1
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار مد...

-طبقه چهارم- 3خوابه جنوبی- ?

2
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز خلیلی

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

2
کوبه07136283008

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه سوم-زيربنا 2-قیمت متر مربع 2

کوبه07136283008

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه ششم-زيربنا 1-سن بنا 5-قیمت متر مربع 4

کوبه07136283008

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز زند

-طبقه ششم-زيربنا 8- 2خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

1
کوبه07136283008

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه غربی

4رهن
کوبه07136283008

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز نارون

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1

4رهن
املاک اشکان07132292970

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ایثارگرا...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 8-قیمت متر مربع 1

1
املاک هفت 738300300--38212

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز براصلی خ...

-زيربنا 5- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 2-قیمت متر مربع 3

1
املاک اشکان07132292970

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

-طبقه نخست-زيربنا 1- 3خوابه شرقی غربی دو کله- ?-قیمت متر مربع 1

3
املاک اشکان07132292970

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

-طبقه ششم-زيربنا 3-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 2-قیمت متر مربع 3

1
املاک اشکان07132292970

03/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه سوم-زيربنا 2- 3خوابه -قیمت متر مربع 5

1
Bistoon07136306600

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه دوم-زيربنا 3-قیمت متر مربع 5

1
Bistoon07136306600

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه اول-زيربنا 2-قیمت متر مربع 6

1
Bistoon07136306600

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چهار راه...

-طبقه سوم-زيربنا 1-قیمت متر مربع 2

2
Bistoon07136306600

30/07/1399جزئیات