آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 3

1رهن 3اجاره
Bistoon07136306600

28/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه - ?

2رهن 2اجاره
Bistoon07136306600

23/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز کوی وحدت...

-طبقه همکف-زيربنا 8- 2خوابه -سن بنا 6

1رهن
Bistoon07136306600

23/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه چهارم-زيربنا 9- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1

1رهن 3اجاره
Bistoon07136306600

23/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه اول-زيربنا 9- 1خوابه -سن بنا 1

2رهن
Bistoon07136306600

21/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

-طبقه زیر همکف-زيربنا 9- 2خوابه -سن بنا 1

5رهن 2اجاره
Bistoon07136306600

20/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه همکف-زيربنا 7- 1خوابه شمالی-سن بنا 1

1رهن 1اجاره
Bistoon07136306600

20/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

1رهن 1اجاره
Bistoon07136306600

19/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه چهارم-زيربنا 9- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1

2رهن
Bistoon07136306600

19/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه سوم-زيربنا 8- 2خوابه -سن بنا 4

5رهن 4اجاره
Bistoon07136306600

19/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1

1رهن 2اجاره
Bistoon07136306600

16/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه نهم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 3

5رهن 3اجاره
Bistoon07136306600

08/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

-طبقه همکف-زيربنا 9- 1خوابه -سن بنا 3

2رهن 2اجاره
Bistoon07136306600

08/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه دوم-زيربنا 9- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1

1رهن
Bistoon07136306600

07/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه سوم-زيربنا 9- 2خوابه شمالی-سن بنا 1

2رهن
Bistoon07136306600

06/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا0(...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1

2رهن
Bistoon07136306600

03/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 9

5رهن 4اجاره
Bistoon07136306600

30/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه دوم-زيربنا 9- 2خوابه شرقی- ?

2رهن
Bistoon07136306600

29/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز کوی وحدت...

-طبقه دهم-زيربنا 9- 2خوابه جنوبی-سن بنا 9

3رهن
Bistoon07136306600

27/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه چهارم-زيربنا 9- 1خوابه جنوبی-سن بنا 9

8رهن 3اجاره
Bistoon07136306600

26/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه دوم-زيربنا 9- 2خوابه شرقی-سن بنا 1

1رهن
Bistoon07136306600

26/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه دوم-زيربنا 9- 1خوابه شمالی-سن بنا 1

1رهن
Bistoon07136306600

26/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

2رهن
Bistoon07136306600

24/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 1

5رهن 2اجاره
Bistoon07136306600

23/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 3

6رهن 2اجاره
Bistoon07136306600

23/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 2خوابه شرقی-سن بنا 9

2رهن
Bistoon07136306600

23/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

-طبقه زیرزمین-زيربنا 8- 1خوابه -سن بنا 9

1رهن 5اجاره
Bistoon07136306600

22/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3

6رهن 2اجاره
Bistoon07136306600

22/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه چهارم-زيربنا 9- 2خوابه -سن بنا 1

1رهن
Bistoon07136306600

20/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه چهارم-زيربنا 9- 1خوابه جنوبی-سن بنا 1

1رهن 2اجاره
Bistoon07136306600

20/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه سوم-زيربنا 9- 1خوابه -سن بنا 5

2رهن 1اجاره
Bistoon07136306600

19/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

5رهن 3اجاره
Bistoon07136306600

19/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه هشتم-زيربنا 9- 2خوابه جنوبی-سن بنا 9

1رهن
Bistoon07136306600

19/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 9

1رهن 3اجاره
Bistoon07136306600

18/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه اول-زيربنا 9- 2خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 1

6رهن 3اجاره
Bistoon07136306600

16/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

-طبقه زیر همکف-زيربنا 9- 1خوابه -سن بنا 6

2رهن
Bistoon07136306600

16/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه دوم-زيربنا 8- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

15/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

1رهن 2اجاره
Bistoon07136306600

13/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 3

1رهن
Bistoon07136306600

12/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

-طبقه زیر همکف-زيربنا 9- 1خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 9

8رهن 3اجاره
Bistoon07136306600

12/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه دوم-زيربنا 8- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 8

6رهن 2اجاره
Bistoon07136306600

10/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز میدان مع...

-طبقه اول-زيربنا 1- 1خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 1

1رهن 1اجاره
Bistoon07136306600

10/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه دوم-زيربنا 8- 1خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

1رهن
Bistoon07136306600

10/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

3رهن 3اجاره
Bistoon07136306600

02/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 2

2رهن
Bistoon07136306600

30/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز باغ حوض

-طبقه همکف-زيربنا 9- 2خوابه -سن بنا 9

2رهن 1اجاره
Bistoon07136306600

30/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 2

2رهن
Bistoon07136306600

28/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز مطهری کو...

طبقه زیر همکف-زيربنا 9- 1خوابه

2رهن
Bistoon07136306600

27/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

-طبقه سوم-زيربنا 9- 2خوابه -سن بنا 1

2رهن
Bistoon07136306600

25/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

5رهن 5اجاره
Bistoon07136306600

21/05/1399جزئیات