آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه دوم-زيربنا 9-سن بنا 5-قیمت متر مربع 2

2
Bistoon07136306600

28/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ملاصدرا

-زيربنا 9-قیمت متر مربع 3

2
Bistoon07136306600

24/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز کوی وحدت...

-طبقه همکف-زيربنا 8- 2خوابه -سن بنا 6

1رهن
Bistoon07136306600

23/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه اول-زيربنا 9- 1خوابه جنوبی-سن بنا 4-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

19/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

1رهن 1اجاره
Bistoon07136306600

19/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 3-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

16/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی-سن بنا 2-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

15/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 8-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

14/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه اول-زيربنا 8- 1خوابه -سن بنا 1

Bistoon07136306600

10/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه دوم-زيربنا 9- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1

1رهن
Bistoon07136306600

07/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

-طبقه ششم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی-سن بنا 9-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

02/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه چهارم-زيربنا 8- 1خوابه جنوبی-سن بنا 3-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

02/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه اول-زيربنا 8- 1خوابه جنوبی- ?-قیمت متر مربع 2

1
Bistoon07136306600

30/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه اول-زيربنا 7- 1خوابه جنوبی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

30/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

30/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه ششم-زيربنا 9- 2خوابه شمالی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

30/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز کوی وحدت...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 6-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

29/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه اول-زيربنا 9- 2خوابه درب از حیاط- ?-قیمت متر مربع 2

1
Bistoon07136306600

29/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی- ?-قیمت متر مربع 2

2
Bistoon07136306600

26/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه دوم-زيربنا 9- 1خوابه جنوبی-سن بنا 5-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

25/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه سوم-زيربنا 8- 1خوابه -سن بنا 8-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

24/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

-طبقه همکف-زيربنا 8- 1خوابه جنوبی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 2

2
Bistoon07136306600

24/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 3-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

23/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه سوم-زيربنا 8- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

23/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه شرقی-سن بنا 9-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

22/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

19/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه دوم-زيربنا 8- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

15/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه دوم-زيربنا 8- 1خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

11/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 2

2رهن
Bistoon07136306600

30/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 2

2رهن
Bistoon07136306600

28/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز مطهری کو...

طبقه زیر همکف-زيربنا 9- 1خوابه

2رهن
Bistoon07136306600

27/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز آقایی

-طبقه اول-زيربنا 9- 2خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

27/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قذوسی غر...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

9
Bistoon07136306600

26/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه اول-زيربنا 8- 1خوابه -سن بنا 1

1
Bistoon07136306600

21/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه اول-زيربنا 9- 2خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

16/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه دوازدهم-زيربنا 8- 1خوابه -سن بنا 3-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

16/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فلاحی کو...

طبقه سوم-زيربنا 8- 1خوابه

7
Bistoon07136306600

14/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 5

3
Bistoon07136306600

21/01/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

-طبقه اول-زيربنا 9- 1خوابه -سن بنا 5

2
Bistoon07136306600

21/01/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه سوم-زيربنا 9شمالی-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

05/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه ششم-زيربنا 8- 1خوابه -سن بنا 6

2رهن
Bistoon07136306600

04/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه سوم-زيربنا 8-قیمت متر مربع 2

2
Bistoon07136306600

25/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

-طبقه دوم-زيربنا 9- 2خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 2

1
Bistoon07136306600

23/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-زيربنا 8- 1خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

21/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی دو بر-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

19/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

17/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه همکف-زيربنا 8- 1خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز منبع اب ...

طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه

1رهن
Bistoon07136306600

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

-زيربنا 9- 1خوابه شمالی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه هشتم-زيربنا 9- 2خوابه

2رهن
Bistoon07136306600

12/04/1399جزئیات