آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز چهار راه...

-طبقه سوم-زيربنا 1-قیمت متر مربع 2

2
Bistoon07136306600

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

2
Bistoon07136306600

29/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز کوی وحدت...

-طبقه یازدهم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 4-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

29/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 3-قیمت متر مربع 2

2
Bistoon07136306600

28/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه همکف-زيربنا 1- 2خوابه

Bistoon07136306600

24/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه ششم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1

2رهن
Bistoon07136306600

23/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

-طبقه پنجم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

2رهن
Bistoon07136306600

22/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز صنایع

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

22/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

21/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

2رهن
Bistoon07136306600

19/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

-طبقه ششم-زيربنا 1- 2خوابه - ?-قیمت متر مربع 2

3
Bistoon07136306600

19/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

19/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز کوی وحدت...

-طبقه سیزدهم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

16/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا0(...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

16/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر شم...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه شمالی-سن بنا 5-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

16/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

14/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

3رهن
Bistoon07136306600

14/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه - ?-قیمت متر مربع 2

2
Bistoon07136306600

14/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی- ?-قیمت متر مربع 2

2
Bistoon07136306600

12/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4-قیمت متر مربع 2

2
Bistoon07136306600

12/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه پنجم-زيربنا 1- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 1-قیمت متر مربع 2

2
Bistoon07136306600

12/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه غربی- ?-قیمت متر مربع 1

2
Bistoon07136306600

10/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی- ?

3رهن
Bistoon07136306600

08/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز کوی وحدت...

-طبقه ششم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 2

2
Bistoon07136306600

08/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه غربی- ?-قیمت متر مربع 2

2
Bistoon07136306600

07/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

2رهن
Bistoon07136306600

07/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4-قیمت متر مربع 1

2
Bistoon07136306600

06/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا0(...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

06/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی-سن بنا 9-قیمت متر مربع 1

2
Bistoon07136306600

06/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی دو بر- ?-قیمت متر مربع 2

3
Bistoon07136306600

06/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 3-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

05/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

05/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی-سن بنا 8-قیمت متر مربع 2

2
Bistoon07136306600

05/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا0(...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 2خوابه شرقی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

05/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 9-قیمت متر مربع 2

2
Bistoon07136306600

03/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

02/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز زرگری

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 2

2
Bistoon07136306600

02/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 3-قیمت متر مربع 3

4
Bistoon07136306600

02/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز کوی وحدت...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی-سن بنا 9-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

01/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی- ?-قیمت متر مربع 2

2
Bistoon07136306600

01/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز کوی وحدت...

-طبقه دهم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 8-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

01/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 1-قیمت متر مربع 2

2
Bistoon07136306600

31/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه شمالی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

31/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز کوی وحدت...

-طبقه سیزدهم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی-سن بنا 4

2
Bistoon07136306600

30/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

29/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 5-قیمت متر مربع 2

2
Bistoon07136306600

29/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

2
Bistoon07136306600

29/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

2
Bistoon07136306600

27/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز کوی وحدت...

-زيربنا 1- 2خوابه - ?-قیمت متر مربع 2

3
Bistoon07136306600

26/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه شمالی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

25/06/1399جزئیات