آپارتمان متراژ بين 90 تا 100 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز ستارخان

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

3رهن
Bistoon07136306600

28/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 4

4رهن
Bistoon07136306600

28/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 6

1رهن 2اجاره
Bistoon07136306600

27/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 5

4رهن
Bistoon07136306600

27/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

-طبقه دهم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 1

1رهن 5اجاره
Bistoon07136306600

23/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 8

5رهن
Bistoon07136306600

23/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز کوی وحدت...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 5

3رهن
Bistoon07136306600

22/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1

3رهن
Bistoon07136306600

21/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا0(...

-طبقه پنجم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی- ?

4رهن
Bistoon07136306600

19/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 5-قیمت متر مربع 3

5
Bistoon07136306600

19/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

-طبقه ششم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی-سن بنا 9

3رهن
Bistoon07136306600

19/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5

4رهن
Bistoon07136306600

16/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 1- 3خوابه

2رهن
Bistoon07136306600

15/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه همکف-زيربنا 1- 2خوابه

4رهن
Bistoon07136306600

14/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 5

3رهن
Bistoon07136306600

10/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1

2رهن
Bistoon07136306600

10/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

-طبقه سوم-زيربنا 1-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2

5رهن 1اجاره
Bistoon07136306600

09/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 4

5رهن
Bistoon07136306600

08/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه ششم-زيربنا 1- 2خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 1

5رهن 4اجاره
Bistoon07136306600

08/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

3رهن
Bistoon07136306600

08/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه ششم-زيربنا 1- 3خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 6-قیمت متر مربع 2

2
Bistoon07136306600

07/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1

4رهن
Bistoon07136306600

06/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی-سن بنا 4

1رهن 4اجاره
Bistoon07136306600

06/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 9

2رهن 1اجاره
Bistoon07136306600

05/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 9

1رهن 4اجاره
Bistoon07136306600

05/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا0(...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی-سن بنا 6

3رهن 2اجاره
Bistoon07136306600

03/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 9

3رهن
Bistoon07136306600

03/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه ششم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 7

1رهن 2اجاره
Bistoon07136306600

02/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه ششم-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1

2رهن 2اجاره
Bistoon07136306600

02/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز کوی وحدت...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه شرقی-سن بنا 4

1رهن 5اجاره
Bistoon07136306600

31/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز کوی وحدت...

-طبقه ششم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4

1رهن 4اجاره
Bistoon07136306600

31/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا0(...

-طبقه زیر همکف-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1

4رهن 2اجاره
Bistoon07136306600

30/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 1

2رهن 4اجاره
Bistoon07136306600

30/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 3

4رهن
Bistoon07136306600

29/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه شمالی-سن بنا 8

3رهن
Bistoon07136306600

29/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه پنجم-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1

1رهن 2اجاره
Bistoon07136306600

27/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه پنجم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 4

4رهن
Bistoon07136306600

27/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 6

4رهن 4اجاره
Bistoon07136306600

25/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا0(...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 4

3رهن 2اجاره
Bistoon07136306600

24/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز کوی وحدت...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر- ?

4رهن
Bistoon07136306600

24/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 4

4رهن 1اجاره
Bistoon07136306600

24/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3

4رهن
Bistoon07136306600

23/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه - ?

4رهن
Bistoon07136306600

29/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز کوی وحدت...

-طبقه ششم-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی-سن بنا 6

2رهن 3اجاره
Bistoon07136306600

23/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه ششم-زيربنا 1- 3خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 1

5رهن 4اجاره
Bistoon07136306600

23/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1

1رهن 4اجاره
Bistoon07136306600

22/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4

1رهن 4اجاره
Bistoon07136306600

20/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز کوی وحدت...

-طبقه هشتم-زيربنا 1- 3خوابه سه نبش- ?

3رهن
Bistoon07136306600

19/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه پنجم-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1

1رهن 2اجاره
Bistoon07136306600

19/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 9

3رهن
Bistoon07136306600

19/06/1399جزئیات