آپارتمان متراژ بين 90 تا 100 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 4-قیمت متر مربع 1

2
Bistoon07136306600

29/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا0(...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 8-قیمت متر مربع 2

3
Bistoon07136306600

28/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 4

4رهن
Bistoon07136306600

28/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-زيربنا 1- 2خوابه -قیمت متر مربع 2

2
Bistoon07136306600

28/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 2خوابه شمالی-سن بنا 4-قیمت متر مربع 2

3
Bistoon07136306600

27/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 5

4رهن
Bistoon07136306600

27/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 3-قیمت متر مربع 2

3
Bistoon07136306600

27/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز کوی وحدت...

-طبقه پنجم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 6-قیمت متر مربع 2

3
Bistoon07136306600

27/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

-طبقه زیر همکف-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

27/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 4-قیمت متر مربع 2

3
Bistoon07136306600

27/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی- ?-قیمت متر مربع 1

2
Bistoon07136306600

22/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 8-قیمت متر مربع 2

2
Bistoon07136306600

21/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1

3رهن
Bistoon07136306600

21/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا0(...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی-سن بنا 5-قیمت متر مربع 1

2
Bistoon07136306600

21/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز شهرک بهش...

-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 2

Bistoon07136306600

20/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز کوی وحدت...

-طبقه دوازدهم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 5-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

19/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا0(...

-طبقه پنجم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی- ?

4رهن
Bistoon07136306600

19/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 5-قیمت متر مربع 3

5
Bistoon07136306600

19/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

-طبقه ششم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی-سن بنا 9

3رهن
Bistoon07136306600

19/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز کوی وحدت...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5-قیمت متر مربع 1

2
Bistoon07136306600

19/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا0(...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 3خوابه شمالی-سن بنا 4-قیمت متر مربع 1

2
Bistoon07136306600

19/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

2
Bistoon07136306600

15/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه درب از ساختمان- ?-قیمت متر مربع 1

2
Bistoon07136306600

15/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز کوی وحدت...

-طبقه دوازدهم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 4-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

15/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا0(...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 2خوابه - ?-قیمت متر مربع 2

3
Bistoon07136306600

15/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 1- 3خوابه

2رهن
Bistoon07136306600

15/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی دو بر- ?-قیمت متر مربع 3

4
Bistoon07136306600

14/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز گلدشت حا...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 1

2
Bistoon07136306600

14/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

-طبقه نهم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

2
Bistoon07136306600

14/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه همکف-زيربنا 1- 2خوابه

4رهن
Bistoon07136306600

14/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 2خوابه - ?-قیمت متر مربع 2

3
Bistoon07136306600

14/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه - ?-قیمت متر مربع 3

4
Bistoon07136306600

14/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

2
Bistoon07136306600

14/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی-سن بنا 9-قیمت متر مربع 2

3
Bistoon07136306600

13/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

2
Bistoon07136306600

13/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 2

3
Bistoon07136306600

12/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

2
Bistoon07136306600

12/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز کوی وحدت...

-طبقه نهم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 5-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

10/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز کوی وحدت...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 3خوابه -قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

10/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 5

3رهن
Bistoon07136306600

10/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه شمالی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

2
Bistoon07136306600

09/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 8-قیمت متر مربع 2

3
Bistoon07136306600

08/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه ششم-زيربنا 1- 3خوابه شمالی-سن بنا 4-قیمت متر مربع 2

3
Bistoon07136306600

07/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز کوی وحدت...

-طبقه دوازدهم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

2
Bistoon07136306600

07/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

-طبقه دهم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

2
Bistoon07136306600

07/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه ششم-زيربنا 1- 3خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 6-قیمت متر مربع 2

2
Bistoon07136306600

07/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 4-قیمت متر مربع 1

2
Bistoon07136306600

05/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی-سن بنا 5-قیمت متر مربع 2

3
Bistoon07136306600

05/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

05/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 2

3
Bistoon07136306600

05/07/1399جزئیات