آپارتمان متراژ بين 100 تا 120 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 2

3
Bistoon07136306600

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز میدان اح...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر- ?-قیمت متر مربع 2

3
Bistoon07136306600

29/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 3

4
Bistoon07136306600

28/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی-قیمت متر مربع 3

5
Bistoon07136306600

28/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-زيربنا 1- ?-قیمت متر مربع 3

5
Bistoon07136306600

28/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی-سن بنا 5-قیمت متر مربع 2

3
Bistoon07136306600

22/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز میدان اح...

-طبقه دوازدهم-زيربنا 1- 3خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 5-قیمت متر مربع 1

3
Bistoon07136306600

16/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی-سن بنا 7-قیمت متر مربع 3

5
Bistoon07136306600

15/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 3خوابه شمالی- ?-قیمت متر مربع 3

4
Bistoon07136306600

15/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه ششم-زيربنا 1- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 1

2
Bistoon07136306600

15/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز گلدشت حا...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 1

3
Bistoon07136306600

14/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 4-قیمت متر مربع 2

4
Bistoon07136306600

12/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 2

Bistoon07136306600

09/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 1-قیمت متر مربع 3

5
Bistoon07136306600

09/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه هفتم-زيربنا 1- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 5-قیمت متر مربع 2

3
Bistoon07136306600

08/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-زيربنا 1- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 2

4
Bistoon07136306600

08/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی- ?-قیمت متر مربع 3

6
Bistoon07136306600

07/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه ششم-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 2

4
Bistoon07136306600

07/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه ششم-زيربنا 1- 3خوابه شمالی-سن بنا 6-قیمت متر مربع 1

2
Bistoon07136306600

06/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 2خوابه شمالی-سن بنا 4

6رهن
Bistoon07136306600

06/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه شرقی-سن بنا 8-قیمت متر مربع 1

2
Bistoon07136306600

06/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا0(...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 3خوابه شرقی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

2
Bistoon07136306600

06/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه پنجم-زيربنا 1- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 5-قیمت متر مربع 2

3
Bistoon07136306600

05/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 3خوابه شمالی-سن بنا 4-قیمت متر مربع 3

5
Bistoon07136306600

02/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 2

4
Bistoon07136306600

01/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه - ?

2
Bistoon07136306600

30/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 1-قیمت متر مربع 2

3
Bistoon07136306600

30/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 2

3
Bistoon07136306600

30/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی-سن بنا 5-قیمت متر مربع 2

3
Bistoon07136306600

29/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 3خوابه شمالی-سن بنا 4-قیمت متر مربع 2

3
Bistoon07136306600

27/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

2
Bistoon07136306600

26/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

زيربنا 1- 3خوابه

Bistoon07136306600

26/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 2

Bistoon07136306600

25/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز کوی وحدت...

-طبقه اول-زيربنا 1- ?-قیمت متر مربع 1

3
Bistoon07136306600

25/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی-سن بنا 6-قیمت متر مربع 2

3
Bistoon07136306600

25/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 8

3
Bistoon07136306600

24/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی- ?-قیمت متر مربع 1

2
Bistoon07136306600

23/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز کوی وحدت...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 8-قیمت متر مربع 1

2
Bistoon07136306600

23/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز زرگری

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر- ?-قیمت متر مربع 1

2
Bistoon07136306600

22/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر- ?-قیمت متر مربع 2

4
Bistoon07136306600

22/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه شمالی-سن بنا 8-قیمت متر مربع 1

2
Bistoon07136306600

22/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی- ?-قیمت متر مربع 3

5
Bistoon07136306600

20/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 3خوابه شمالی-سن بنا 5-قیمت متر مربع 2

4
Bistoon07136306600

19/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 1-قیمت متر مربع 2

4
Bistoon07136306600

19/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه شمالی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

2
Bistoon07136306600

18/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه شمالی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

2
Bistoon07136306600

17/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه ششم-زيربنا 1- 3خوابه شمالی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

2
Bistoon07136306600

16/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز کوی وحدت...

-طبقه هفتم-زيربنا 1- 3خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 4-قیمت متر مربع 1

2
Bistoon07136306600

15/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

2
Bistoon07136306600

13/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 1

6رهن
Bistoon07136306600

13/06/1399جزئیات