آپارتمان متراژ بين 120 تا 140 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه همکف-زيربنا 2-سن بنا 4-قیمت متر مربع 3

6
Bistoon07136306600

28/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-زيربنا 1-قیمت متر مربع 3

6
Bistoon07136306600

28/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه همکف-زيربنا 2- 4خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 1-قیمت متر مربع 2

4
Bistoon07136306600

27/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 7-قیمت متر مربع 2

4
Bistoon07136306600

27/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 2- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 3

7
Bistoon07136306600

22/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی- ?-قیمت متر مربع 3

5
Bistoon07136306600

15/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

-طبقه سوم-زيربنا 2- 3خوابه جنوبی-سن بنا 3-قیمت متر مربع 3

7
Bistoon07136306600

15/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

-طبقه چهارم-زيربنا 2- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر- ?-قیمت متر مربع 3

7
Bistoon07136306600

15/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 3

5
Bistoon07136306600

14/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

-طبقه اول-زيربنا 1- 4خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 1-قیمت متر مربع 2

Bistoon07136306600

13/09/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 5

Bistoon07136306600

12/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 7

5رهن
Bistoon07136306600

06/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

-طبقه سوم-زيربنا 2- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 1-قیمت متر مربع 2

5
Bistoon07136306600

25/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه اول-زيربنا 2- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر- ?-قیمت متر مربع 3

6
Bistoon07136306600

24/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز زرگری

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی- ?-قیمت متر مربع 2

5
Bistoon07136306600

20/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

-طبقه ششم-زيربنا 1- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 2

4
Bistoon07136306600

18/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه پنجم-زيربنا 1- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 2

5
Bistoon07136306600

16/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

-طبقه همکف-زيربنا 1- 4خوابه شرقی-سن بنا 3-قیمت متر مربع 2

Bistoon07136306600

15/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی-سن بنا 4-قیمت متر مربع 1

3
Bistoon07136306600

12/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-زيربنا 1- 3خوابه -قیمت متر مربع 5

9
Bistoon07136306600

17/02/1394جزئیات

آپارتمان شیراز احسان

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه -قیمت متر مربع 4

7
Bistoon07136306600

25/02/1394جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر- ?-قیمت متر مربع 2

5
Bistoon07136306600

11/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

-طبقه دوم-زيربنا 2- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر- ?-قیمت متر مربع 3

6
Bistoon07136306600

11/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی- ?-قیمت متر مربع 2

3
Bistoon07136306600

10/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر- ?-قیمت متر مربع 2

4
Bistoon07136306600

10/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 2-قیمت متر مربع 3

5
Bistoon07136306600

04/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز نیایش کو...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 3خوابه -قیمت متر مربع 3

Bistoon07136306600

30/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز زرگری

-زيربنا 1- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 3

6
Bistoon07136306600

27/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی- ?-قیمت متر مربع 2

4
Bistoon07136306600

26/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت شکال...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 2

4
Bistoon07136306600

25/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز خلد برین...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

3
Bistoon07136306600

25/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

3
Bistoon07136306600

12/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

-زيربنا 2- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 9

1
Bistoon07136306600

21/01/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 5

9
Bistoon07136306600

21/01/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

-زيربنا 1- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 5

1
Bistoon07136306600

15/01/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه معل...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 3-قیمت متر مربع 4

8
Bistoon07136306600

30/02/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 3

6
Bistoon07136306600

01/03/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 9-قیمت متر مربع 1

3
Bistoon07136306600

09/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 4-قیمت متر مربع 2

3
Bistoon07136306600

09/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه -قیمت متر مربع 5

1
Bistoon07136306600

21/03/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 5

9
Bistoon07136306600

11/02/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

-طبقه دوم-زيربنا 1-سن بنا 8-قیمت متر مربع 1

3
Bistoon07136306600

04/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 5

7رهن
Bistoon07136306600

04/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 7

6
Bistoon07136306600

17/02/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 3-قیمت متر مربع 2

4
Bistoon07136306600

30/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 7-قیمت متر مربع 1

3
Bistoon07136306600

28/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 9-قیمت متر مربع 1

2
Bistoon07136306600

19/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز اقایی

طبقه دوم-زيربنا 2- 2خوابه

4رهن
Bistoon07136306600

18/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

-طبقه همکف-زيربنا 1- 4خوابه جنوبی-قیمت متر مربع 2

4
Bistoon07136306600

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف آبا...

-طبقه اول-زيربنا 2- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 2

5
Bistoon07136306600

14/04/1399جزئیات