آپارتمان متراژ بين 140 تا 170 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه سوم-زيربنا 2- 3خوابه -قیمت متر مربع 5

1
Bistoon07136306600

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه دوم-زيربنا 3-قیمت متر مربع 5

1
Bistoon07136306600

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه اول-زيربنا 2-قیمت متر مربع 6

1
Bistoon07136306600

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه دوم-زيربنا 2-قیمت متر مربع 5

1
Bistoon07136306600

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه اول-زيربنا 2- ?-قیمت متر مربع 5

1
Bistoon07136306600

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا0(...

-طبقه دوم-زيربنا 2- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 2

6
Bistoon07136306600

29/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

-طبقه اول-زيربنا 2- 3خوابه دو نبش- ?-قیمت متر مربع 3

7
Bistoon07136306600

29/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-زيربنا 2- 3خوابه -قیمت متر مربع 3

8
Bistoon07136306600

28/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز کوی وحدت...

-زيربنا 2- 3خوابه -قیمت متر مربع 2

8
Bistoon07136306600

28/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه چهارم-زيربنا 2- 3خوابه -قیمت متر مربع 3

6
Bistoon07136306600

28/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه ششم-زيربنا 2- 4خوابه -قیمت متر مربع 2

7
Bistoon07136306600

28/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه دوم-زيربنا 2- 3خوابه -سن بنا 3-قیمت متر مربع 4

9
Bistoon07136306600

22/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

-طبقه سوم-زيربنا 2- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 2

6
Bistoon07136306600

21/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه همکف-زيربنا 2- 4خوابه سه نبش-سن بنا 1-قیمت متر مربع 2

4
Bistoon07136306600

21/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

-طبقه اول-زيربنا 2- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 1

3
Bistoon07136306600

21/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف آبا...

-طبقه دوم-زيربنا 2- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر- ?-قیمت متر مربع 3

6
Bistoon07136306600

21/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-زيربنا 2- 3خوابه شرقی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 2

4
Bistoon07136306600

20/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز حسین اله...

-طبقه دهم-زيربنا 3- 4خوابه جنوبی- ?

1
Bistoon07136306600

19/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه چهارم-زيربنا 2- 3خوابه دوبر-سن بنا 9-قیمت متر مربع 2

6
Bistoon07136306600

19/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه دوم-زيربنا 2- 3خوابه دو نبش جنوبی- ?

7
Bistoon07136306600

16/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه ششم-زيربنا 2- 3خوابه -سن بنا 5-قیمت متر مربع 2

5
Bistoon07136306600

14/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

-طبقه همکف-زيربنا 2- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر- ?-قیمت متر مربع 3

6
Bistoon07136306600

14/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه همکف-زيربنا 3-سن بنا 1-قیمت متر مربع 4

1
Bistoon07136306600

14/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه اول-زيربنا 2-سن بنا 1-قیمت متر مربع 4

1
Bistoon07136306600

14/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

-طبقه همکف-زيربنا 2- 3خوابه شمالی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 3

8
Bistoon07136306600

13/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه اول-زيربنا 2- 3خوابه جنوبی- ?-قیمت متر مربع 2

6
Bistoon07136306600

03/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه اول-زيربنا 2- 4خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 4-قیمت متر مربع 1

4
Bistoon07136306600

02/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

-طبقه همکف-زيربنا 2- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر- ?

6
Bistoon07136306600

29/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز کوی وحدت...

-زيربنا 2- 3خوابه -قیمت متر مربع 3

8
Bistoon07136306600

26/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز کوی وحدت...

-زيربنا 2- 3خوابه -قیمت متر مربع 3

6
Bistoon07136306600

26/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه اول-زيربنا 3- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 5-قیمت متر مربع 6

1
Bistoon07136306600

25/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه اول-زيربنا 2- 3خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

3
Bistoon07136306600

24/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

-طبقه دوم-زيربنا 2- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 2

4
Bistoon07136306600

24/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

-طبقه پنجم-زيربنا 2- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 2

4
Bistoon07136306600

23/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

-طبقه دوم-زيربنا 2- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 2

5
Bistoon07136306600

22/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه دوم-زيربنا 2- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 5-قیمت متر مربع 2

5
Bistoon07136306600

22/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه اول-زيربنا 2- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر- ?-قیمت متر مربع 2

5
Bistoon07136306600

20/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 2- 3خوابه جنوبی-سن بنا 6-قیمت متر مربع 2

6
Bistoon07136306600

19/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه همکف-زيربنا 2- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر- ?

1
Bistoon07136306600

17/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

-طبقه سوم-زيربنا 2- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 2

5
Bistoon07136306600

16/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه چهارم-زيربنا 2- 3خوابه شمالی- ?-قیمت متر مربع 2

5
Bistoon07136306600

12/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه چهارم-زيربنا 2- 4خوابه شمالی جنوبی دو بر- ?

Bistoon07136306600

12/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

-زيربنا 2- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر- ?-قیمت متر مربع 3

1
Bistoon07136306600

11/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه هشتم-زيربنا 2- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 4-قیمت متر مربع 2

6
Bistoon07136306600

10/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه دوم-زيربنا 2- 3خوابه -قیمت متر مربع 2

Bistoon07136306600

30/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه ششم-زيربنا 2- 4خوابه -قیمت متر مربع 2

5
Bistoon07136306600

28/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز زرگری

-زيربنا 2- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 3

7
Bistoon07136306600

27/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز محلاتی

-طبقه همکف-زيربنا 2- 3خوابه -سن بنا 4-قیمت متر مربع 2

5
Bistoon07136306600

25/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه سیزدهم-زيربنا 5- 3خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 3

1
Bistoon07136306600

21/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پشت بیما...

-طبقه چهارم-زيربنا 2- 4خوابه شمالی جنوبی دو بر- ?-قیمت متر مربع 2

5
Bistoon07136306600

20/05/1399جزئیات