کلنگی متراژ بين 140 تا 170 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

کلنگی شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 3جنوبی-سن بنا 2-قیمت متر مربع 4

3
Bistoon07136306600

28/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز تاچارا0(میر...

-طبقه اول-زيربنا 2- 4خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 3

2
Bistoon07136306600

27/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 3- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 3-قیمت متر مربع 4

3
Bistoon07136306600

16/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز ستارخان

-طبقه اول-زيربنا 2- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 1

1
Bistoon07136306600

12/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 4

Bistoon07136306600

08/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 3- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

2
Bistoon07136306600

05/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز معالی آباد

-زيربنا 4درب از ساختمان-سن بنا 3-قیمت متر مربع 2

9
Bistoon07136306600

03/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت

-زيربنا 2درب از ساختمان-سن بنا 3-قیمت متر مربع 4

1
Bistoon07136306600

24/06/1399جزئیات

کلنگی شیراز چمران

-طبقه اول-زيربنا 4- 8خوابه درب از ساختمان-سن بنا 4

1
Bistoon07136306600

23/06/1399جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت

-زيربنا 5- 5خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1-قیمت متر مربع 5

4
Bistoon07136306600

23/06/1399جزئیات

کلنگی شیراز پاسداران

-زيربنا 5درب از حیاط-سن بنا 2

3
Bistoon07136306600

18/06/1399جزئیات

کلنگی شیراز مطهری

-زيربنا 2-سيستم نقشه یک طبقهدرب از حیاط-قیمت متر مربع 1

6
Bistoon07136306600

05/11/1390جزئیات

کلنگی شیراز ستارخان

-طبقه اول-زيربنا 8-سيستم نقشه دوطبقه- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

04/10/1390جزئیات

کلنگی شیراز فلکه سنگی

-زيربنا 6-سيستم نقشه دوطبقه-نما آجر نما- 5خوابه جنوبی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

27/09/1390جزئیات

کلنگی شیراز معالی آباد

-زيربنا 3-سيستم نقشه دوطبقه-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

27/09/1390جزئیات

کلنگی شیراز همت جنوبی

-زيربنا 3

1
Bistoon07136306600

21/01/1397جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت

-زيربنا 1-سن بنا 2-قیمت متر مربع 4

2
Bistoon07136306600

29/04/1399جزئیات

کلنگی شیراز تاچارا کوی ...

-زيربنا 3

Bistoon07136306600

22/04/1399جزئیات

کلنگی شیراز تاچارا0(میر...

-زيربنا 2-سيستم نقشه یک طبقه- 4خوابه -قیمت متر مربع 3

9
Bistoon07136306600

20/07/1393جزئیات

کلنگی شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 3-قیمت متر مربع 3

Bistoon07136306600

14/04/1399جزئیات

کلنگی شیراز ستارخان

-طبقه همکف-زيربنا 3- 4خوابه -قیمت متر مربع 3

Bistoon07136306600

10/04/1399جزئیات

کلنگی شیراز زرگری

-زيربنا 5

Bistoon07136306600

13/03/1399جزئیات

کلنگی شیراز ستارخان

-زيربنا 3-سيستم نقشه یک طبقه- 4خوابه -قیمت متر مربع 3

1
Bistoon07136306600

27/02/1399جزئیات

کلنگی شیراز همت جنوبی

-زيربنا 3-قیمت متر مربع 1

7
Bistoon07136306600

02/11/1398جزئیات

کلنگی شیراز زرهی

-زيربنا 2- 3خوابه -قیمت متر مربع 1

Bistoon07136306600

13/03/1399جزئیات

کلنگی شیراز شهرک ارین

-زيربنا 3- 4خوابه -قیمت متر مربع 7

Bistoon07136306600

31/06/1398جزئیات